2004


  - - - -1 - -2 - -
  - 02-uk
  - 03-italia
  - 05-italia
  - 06-germ
  - 07-italia
  - 10-uk
  - 10-italia
  - 10-uk
  - 12-netherlands
  - 14-spain
  - 14-latviya
  - 15-denmark
  - 15-uk
  - 15-spain
  - 16-uk
  - 16-netherlands
  - 18-italia
  - 18-rus
  - 20-uk
  - 20-germ
  - 21-germ
  - 22-belgium
  - 22-uk
  - 23-uk
  - 24-netherlands
  - 24-italia
  - 26-uk
  - 26-germ
  - 26-italia
  - 27-netherlands
  - 27-swiss
  - 27-germ
  - 27-uk
  - 29-usa
  - 30-usa
  - 30-uk
  - 30-uk
  - 30-uk
  - 30-uk
  - 30-uk